Jammerbugt Asylafdelings målsætning

Vores målsætning er, at opholdet på vores asylcentre og de tilbud, vi har til vores beboere, skal danne rammerne om en meningsfuld og værdig ventetid. Det er væsentligt for os, at asylansøgernes personlige ressourcer under de givne omstændigheder udnyttes optimalt.

Vi tilstræber, at asylansøgerne får en realistisk opfattelse af deres situation, så de bedst muligt bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres familie, uanset om deres fremtid ligger i Danmark, i deres hjemland eller eventuelt i et tredje land. Vores holdning er, at asylansøgere er helt almindelige mennesker, der befinder sig i en uvis og særdeles ualmindelig situation. Derfor lægger vi vægt på, at vores beboere tager ansvar for eget liv.

Jammerbugt Asylafdelings målsætning er, at vores asylcentre skal være integrerede i lokalsamfundene omkring centrene. Det betyder, at vi i videst muligt omfang gør brug af lokalsamfundets faciliteter og samarbejder med de kommunale institutioner. Kommunen har ingen udgifter i forbindelse med driften af centrene, som finansieres af staten. Vi lægger vægt på også at samarbejde med lokale foreninger og frivillige, som udgør en stor ressource for vores arbejde.

 

LÆS MERE om vores historie

LÆS MERE om  jammerbugt asylafdeling i dag

Historien om Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling har eksisteret siden 2003. Dengang overtog daværende Brovst Kommune det lokale asylcenter ved Tranum fra Røde Kors. De lokale politikere havde ladet sig inspirere af Hanstholm Kommune, der i 2001 åbnede landets første kommunalt drevne asylcenter.

 

Nogle af grundtankerne bag den kommunale overtagelse var, at man i Brovst Kommune ønskede et asylcenter, der i højere grad blev en integreret del af lokalsamfundet.

Derfor rykkede asylcentrets børn i 2003 ind på folkeskolen i Brovst, hvor de også fortsat undervises i dag. Børnene begynder i særlige asylklasser, men efterhånden udsluses de til også at tage del i undervisningen i de danske klasser. Med tiden kom det kommunale samarbejde også til at omfatte, at asylcentret bruger skolens SFO, den kommunale ungdomsklub, de lokale børnehaver, kommunale undervisningslokaler til voksenundervisning med mere. Asylcentret er forankret i kommunens sekretariat og køber en stor del af sit driftsbehov hos kommunen. Alle penge til asylcentrets drift kommer fra staten, og der er tætte skodder mellem kommunekassen og asylcentrets økonomi.

 

Brovst Kommune blev ved kommunalreformen i 2007 en del af Jammerbugt Kommune, som fortsatte den kommunale drift af Brovst Asylcenter. Hovedformålet med opgaven har for kommunen hele tiden været, at asylansøgerne skal have en værdig og meningsfuld tilværelse, hvor de rustes til deres fremtidige liv, uanset hvor det er. Dette sker blandt andet gennem undervisning og aktivering. Men for Jammerbugt Kommune er det også en væsentlig sidegevinst at få en stor arbejdsplads til lokalområdet. Asylcentret giver desuden arbejde til håndværkere og skaber omsætning hos de lokale handlende.

 

I 2009 opstod et behov for flere indkvarteringspladser til asylansøgere på landsplan, og Brovst Asylcenter udvidede fra ét til to centre, idet man åbnede en afdeling i det tidligere sygehus i Brovst by. I 2012 videreudviklede asylcentret sin model, så centret som ekstern operatør kunne købe sig til en række basisydelser (eksempelvis undervisning og børnepasning) i andre kommuner. Brønderslev Kommune indgik i 2012 et sådant samarbejde med Brovst Asylcenter, og senere fulgte også Hjørring og Skive Kommuner.

 

2014 var et usædvanligt år på asylområdet, idet antallet af asylansøgere steg markant, og dermed steg også behovet for indkvarteringspladser og asylcentre. Brovst Asylcenter etablerede i løbet af anden halvdel af 2014 syv asylcentre i Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner. De kraftige udvidelser af organisationen skabte en ny organisatorisk struktur, og Brovst Asylcenter skiftede derfor navn til Jammerbugt Asylafdeling.

 

Jammerbugt Asylafdeling nu

1. januar 2015 skiftede det tidligere Brovst Asylcenter navn til Jammerbugt Asylafdeling. Dette skyldtes en omfattende organisatorisk udvikling. Idag driver vi centre i Dronninglund, Brovst og Tranum.

 

JAMMERBUGT ASYLAFDELING

Tidligere Brovst Asylcenter

Vestkystvejen 78, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 72 57 88 40

Fax 72 57 88 49

asylcenter@jammerbugt.dk

Mandag - tordag kl. 09:00 - 16:00

Fredag kl. 09:00 - 13:00

Lørdag og søndag lukket

Vagttelefon: Tlf. 41 91 17 82

Gælder alle centre i Nordjylland uden for normal åbningstid

Find os på Google Maps